Bescherming van de persoonsgegevens
In overeenstemming met de wet van 8/12/1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van richtlijn 95/46/EG. 21. De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is S3 Agency.
 
De verantwoordelijke zal vanaf 25 mei 2018 een register bijhouden van alle verwerkingsactiviteiten die onder haar verantwoordelijkheid plaatsvinden ('register van de verwerkingsactiviteiten'). Dit register is een dynamisch en elektronisch overzicht van alle verwerkingen van persoonsgegevens of van anonieme gegevens, dat de onderneming toelaat om aan de toezichthouder aan te tonen dat zij aan alle verplichtingen heeft voldaan en dat zij de gegevensbeschermingsregels heeft toegepast. De volgende gegevens worden bewaard: [naam, adres(sen), telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens, e-mails. De persoonsgegevens worden uitsluitend voor de volgende doeleinde gebruikt: de uitvoering van de overeenkomst [levering van goederen, de facturaties voor de verstrekte dienstverlening en diensten na verkoop]. De persoonsgegevens zullen eveneens worden gebruikt voor direct marketing Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering, dit kan via mail: info@sdrie.be.
Uw persoonsgegevens worden zowel binnen als buiten de Europese Unie niet verkocht, noch verhuurd, verdeeld of anderszins commercieel ter beschikking gesteld aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven of tenzij met uw voorafgaande toestemming. Bij doorgifte van uw persoonsgegevens aan onze verwerkers wordt de nodige maatregelen getroffen teneinde te voorzien in een passende bescherming. Wij sluiten hiervoor de noodzakelijke verwerkersovereenkomsten met onze verwerkers af. De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking. Uw rechten aangaande de verstrekking van de persoonsgegevens: - Recht van toegang en inzage; - Recht van verbetering, verwijdering en beperking; - Recht van verzet; - Recht van overdraagbaarheid van gegevens; - Recht van intrekking van de toestemming; - Recht om klacht in te dienen. U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacy Commissie (Gegevensbeschermingsautoriteit): voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: commission@privacycommission.be. U wordt er eveneens van op de hoogte gebracht dat u de mogelijkheid hebben om een beroep in te stellen bij de Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg van uw woonplaats. Indien u enige schade zou lijden als gevolg van de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u een vordering tot schadevergoeding instellen. Er wordt gebruik gemaakt van veiligheidsmaatregelen die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, kwaliteitsverlies, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegeven op te sporen en te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens. In geen geval kan de verkoper aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte, schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens. De verkoper behoudt zich het recht voor in voorkomend geval een datalek te beoordelen en indien noodzakelijk mee te delen aan de Privacy commissie en/of de betrokkene. De verkoper is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.